• TìM HI?U THêM

MàN HìNH C?NG TY Và NHà MáY

V?i quy m? l?n h?n 22000 m2 khi ?i vào ho?t ??ng, T-works còn có m?t nhóm là các k? s? tiên ti?n và máy CNC, s?n xu?t tinh g?n, qu?n ly 6S theo tiêu chu?n ti?p th? Toàn c?u& ??i ng? d?ch v? sau bán hàng.

 • V?n phòng
  V?n phòng
 • Phòng h?p
  Phòng h?p
 • Phòng h?p
  Phòng h?p
 • Phòng ti?p tan
  Phòng ti?p tan
 • Nhà ?n
  Nhà ?n
 • C?ng c?ng ty
  C?ng c?ng ty
 • X??ng
  X??ng
 • X??ng
  X??ng
 • X??ng
  X??ng
 • Phòng tri?n l?m
  Phòng tri?n l?m
 • Phòng tri?n l?m
  Phòng tri?n l?m
 • Phòng tri?n l?m
  Phòng tri?n l?m
  • Nhóm kinh doanh
   V?i vai trò là c?u n?i gi?a th? tr??ng và doanh nghi?p, ngoài vi?c ??a ra th? tr??ng nh?ng s?n ph?m m?i nh?t, chúng t?i c?ng c?n cung c?p l?i y t??ng và nhu c?u c?a khách hàng ?? ??t ???c ??i bên cùng có l?i. B?n ???c chào ?ón ??n th?m c?ng ty c?a chúng t?i b?t c? lúc nào!
  • Nhóm kinh doanh
  • ??i bán hàng
   V?i vai trò là c?u n?i gi?a th? tr??ng và doanh nghi?p, ngoài vi?c ??a ra th? tr??ng nh?ng s?n ph?m m?i nh?t, chúng t?i c?ng c?n cung c?p l?i y t??ng và nhu c?u c?a khách hàng ?? ??t ???c ??i bên cùng có l?i. B?n ???c chào ?ón ??n th?m c?ng ty c?a chúng t?i b?t c? lúc nào!
  • ??i bán hàng
  • ??i k? thu?t
   B? ph?n k? thu?t g?m 8 k? s? và 1 máy tr??ng. Là ??n v? tiên phong v? thi?t k? và phát tri?n, ngoài vi?c cung c?p các m?u tiêu chu?n, chúng t?i còn có th? tùy ch?nh theo yêu c?u, t?c là theo yêu c?u th?c t? c?a khách hàng, chúng t?i có th? thi?t k? l?i và s?n xu?t các thi?t b? ?áp ?ng nhu c?u th?c t?. 
   M?c tiêu nh?t quán c?a chúng t?i là s?n ph?m theo sát th? tr??ng.
    Chúng t?i s? lu?n tuan th? khái ni?m "Khéo léo, liêm chính và xu?t s?c ”?? cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ngày càng t?t h?n.
  • ??i k? thu?t
  • Nhóm d?ch v? sau bán hàng
   Là b? ph?n r?t quan tr?ng c?a m?t nhà s?n xu?t, D?ch v? sau bán hàng là chìa khóa ?? gi? m?i quan h? t?t ??p v?i khách hàng c?a chúng t?i.
   1. Lu?n s?n sàng tr? l?i các cau h?i k? thu?t quan tam t? khách hàng c?a chúng t?i.
   2. Ch?u trách nhi?m v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a mình và cung c?p d?ch v? k? thu?t l?p ??t, ?i?u ch?nh, ki?m tra và b?o trì trên trang web k?p th?i.
   3. C? k? thu?t viên ??n c?ng tr??ng trong th?i gian s?m nh?t ?? gi?i quy?t s? c? ho?c kh?c ph?c s? c?.
   4. L?u gi? h? s? v? khách hàng c?a chúng t?i và ???c th?ng báo v? hi?u su?t làm vi?c c?a s?n ph?m, ph?n h?i và ?? xu?t c?a khách hàng ?? t?o m?i quan h? h?p tác t?t v?i khách hàng. 
   5. Chúng t?i ??m b?o gi? cho Máy Chính c?a chúng t?i ???c s?a ch?a t?t trong 1 n?m sau khi bán và 6 tháng ??i v?i ph? ki?n. Trong th?i gian ??m b?o, b?t k? v?n ?? ch?t l??ng nào do s?n xu?t gay ra sau khi xác nh?n c?a chúng t?i s? ???c s?a ch?a mi?n phí; V??t quá th?i gian ??m b?o, chúng t?i c?ng có th? cung c?p d?ch v? s?a ch?a cho các s?n ph?m c?a chúng t?i ch? tính phí s?a ch?a.
  • Nhóm d?ch v? sau bán hàng

N?U B?N Có B?T K? C?U H?I NàO H?Y LIêN H? V?I CHúNG T?I

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
欧美一级婬片A片久久精品