Búa ?óng c?c th?y l?c

VR

Tính kh? d?ng c?a m? hình là t? 5 t?n ??n 16 t?n. Ti?ng ?n th?p, kh?ng gay ? nhi?m, c?i thi?n tri?t ?? tác ??ng ??n m?i tr??ng xung quanh quá trình giám sát. C?c ch?t l??ng cao: l?c tác ??ng có th? ???c l?a ch?n h?p ly theo ?i?u ki?n ??t và c??ng ?? c?a c?c; Búa ?óng c?c th?y l?c T-works'Ph?m vi ?ng d?ng: ???c s? d?ng r?ng r?i trong xay d?ng móng c?c, ch?ng h?n nh? các tòa nhà, c?u, c?u c?ng và c?ng trình bi?n. Nh? chúng ta là m?tnhà s?n xu?t búa ?óng c?c th?y l?c, chúng t?i hoan nghênh các yêu c?u ??t hàng.

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
欧美一级婬片A片久久精品