D?CH V?

VR

L?I íCH C?A CHúNG TA

Là nhà xu?t kh?u l?n nh?t v? ?óng c?c t?nh th?y l?c ? Trung Qu?c, T-works n?i ti?ng trong và ngoài n??c. Chúng t?i tuan theo ph??ng cham "Khiêm t?n, chan thành& ?? tr? nên xu?t s?c ”

 • D?ch v? sau bán hàng
  D?ch v? sau bán hàng
  D?ch v? sau bán hàng t?t lu?n là ?i?m m?nh c?a chúng t?i.
 • Ba?o vê? m?i tr??ng
  Ba?o vê? m?i tr??ng
  Máy ép c?c t?nh th?y l?c này r?t t?t cho vi?c b?o v? m?i tr??ng trong quá trình thi c?ng.
 • S? c?i ti?n
  S? c?i ti?n
  Chúng t?i ti?p t?c c?i thi?n s?n ph?m theo ?ng d?ng th?c t?.
 • Thi?t k?
  Thi?t k?
  S? chuyên nghi?p và linh ho?t trong thi?t k? ?? b?t k?p v?i s? phát tri?n c?a th? tr??ng.

QUY TRìNH S?N XU?T

?? ki?m soát ch?t l??ng s?n ph?m, h?u h?t các b? ph?n k?t c?u trên thi?t b? ???c c?t, hàn, ??nh v?, l?p ráp và g? l?i trong nhà máy ?? ??m b?o có th? ki?m tra và ki?m soát ???c. Ví d?, m?t s? thành ph?n quan tr?ng, ch?ng h?n nh? hàm k?p c?c, ???c khoan tích h?p ?? ??m b?o ?? ??ng tam, và c?c s? kh?ng b? sai l?ch khi c?c ???c k?p ch?t.
 • Gia c?ng bánh r?ng
  Gia c?ng bánh r?ng
 • X? ly hàm
  X? ly hàm
 • Thép t?m c?t
  Thép t?m c?t
 • Gia c?ng ph? tùng
  Gia c?ng ph? tùng
 • Ph? tùng sau khi x? ly
  Ph? tùng sau khi x? ly
 • Hàn b? ph?n
  Hàn b? ph?n

N?U B?N Có B?T K? C?U H?I NàO H?Y LIêN H? V?I CHúNG T?I

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
欧美一级婬片A片久久精品