CáC TR??NG H?P
VR

ZYC240 và ZYC280 làm vi?c ? Ukraine


Ukraine là qu?c gia có mùa ??ng kéo dài và nhi?t ?? t??ng ??i th?p. Nh?ng khách hàng th?ng th??ng s? yêu c?u h? th?ng th?y l?c ph?i ch?u ???c nhi?t ?? th?p. Các nhà thi?t k? c?a chúng t?i mua các con d?u ??c bi?t và h? th?ng th?y l?c s?a ??i cho khách hàng Ukraina theo nhu c?u c?a khách hàng ?? thích ?ng v?i th?i ti?t nhi?t ?? th?p.


        
        
Th?ng tin c? b?n
 • n?m thành l?p
  --
 • Lo?i hình kinh doanh
  --
 • Qu?c gia / Vùng
  --
 • C?ng nghi?p chính
  --
 • s?n ph?m chính
  --
 • Ng??i h?p pháp doanh nghi?p
  --
 • T?ng s? nhan viên
  --
 • Giá tr? ??u ra hàng n?m
  --
 • Th? tr??ng xu?t kh?u
  --
 • Khách hàng h?p tác
  --

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
G?i yêu c?u c?a b?n
欧美一级婬片A片久久精品