CáC TR??NG H?P
VR

ZYC240 làm vi?c t?i Campuchia

T-works r?t n?i ti?ng ? Campuchia vì chúng t?i ?? bán ???c h?n 60 ??n v? ? ?ó t? 120 t?n ??n 800 t?n.


Th?ng tin c? b?n
 • n?m thành l?p
  --
 • Lo?i hình kinh doanh
  --
 • Qu?c gia / Vùng
  --
 • C?ng nghi?p chính
  --
 • s?n ph?m chính
  --
 • Ng??i h?p pháp doanh nghi?p
  --
 • T?ng s? nhan viên
  --
 • Giá tr? ??u ra hàng n?m
  --
 • Th? tr??ng xu?t kh?u
  --
 • Khách hàng h?p tác
  --

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
G?i yêu c?u c?a b?n
欧美一级婬片A片久久精品