VR

Chuy?n th?m khách hàng Hà Lan n?m 2016

C?ng ty APV ??n t? Hà Lan mu?n tìm ra m?t k? thu?t m?i thay cho búa tác ??ng ?? ?óng c?c, và nh?n th?y r?ng máy ?óng c?c t?nh th?y l?c là m?t s? thay th? r?t t?t mà kh?ng gay ti?ng ?n.& kh?ng ? nhi?m& kh?ng rung. Là m?t c?ng ty ? Tay ?u, chuy?n th?m này vào n?m 2016 ?? giúp h? bi?t r? v? máy móc ?óng c?c c?a Trung Qu?c. Chúng t?i c?ng ?? bán ??n v? máy HSPD ??u tiên cho Tay ?u vào n?m 2017.


Th?ng tin c? b?n
 • n?m thành l?p
  --
 • Lo?i hình kinh doanh
  --
 • Qu?c gia / Vùng
  --
 • C?ng nghi?p chính
  --
 • s?n ph?m chính
  --
 • Ng??i h?p pháp doanh nghi?p
  --
 • T?ng s? nhan viên
  --
 • Giá tr? ??u ra hàng n?m
  --
 • Th? tr??ng xu?t kh?u
  --
 • Khách hàng h?p tác
  --

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
欧美一级婬片A片久久精品