TIN T?C
VR

Phiên b?n m?i c?a b? ?i?u khi?n c?c t?nh th?y l?c 180 t?n

2022/09/01

ZYC 180 BS-G1

Trình ?i?u khi?n c?c t?nh th?y l?c ZYCHy

180 C?ng su?t ?óng c?c t?i ?a

B ?m ?óng c?c

S Chan ?? kính thiên v?n

C? ch? pilig bên có th? g?n ???c

1  t?i ??i tr?ng d??i c?n tr?c


C?ng ngh?  thu?n l?i

· Có th? l?p ??t nhi?u lo?i kích th??c c?c bê t?ng t? 200mm x 200mm ??n 500mm x 500mm và kéo thành c?c ???ng kính t? 200mm ??n 500mm

· Chan ?? kính thiên v?n phù h?p ?? chuy?n máy và tránh b? mòn.

· C?c bên có th? g?n ???c có th? rút ng?n ?áng k? kho?ng cách ?óng c?c bên ??i v?i yêu c?u c?ng vi?c kh?t khe.

· H?p k?p riêng cho c? c?u ?óng c?c bên. Kh?ng c?n h?p k?p treo t? tam.

· Xylanh ng??c ???c áp d?ng ?? tránh l?c h??ng tam lên piston và làm v? xylanh.


?u ?i?m Ti?p th?

· Trong l?nh v?c máy k? thu?t n?n móng, T-works ’HSPD lu?n là s? l?a ch?n hàng ??u cho c?ng vi?c ?óng c?c.

Nó c?ng có uy tín v?i hi?u qu? ?óng c?c cao, ?? chính xác ?óng c?c tuy?t v?i thu?n ti?n trong vi?c v?n chuy?n và ???c ch? t?o tùy ch?nh theo yêu c?u th?c t?.


Th?ng tin c? b?n
 • n?m thành l?p
  --
 • Lo?i hình kinh doanh
  --
 • Qu?c gia / Vùng
  --
 • C?ng nghi?p chính
  --
 • s?n ph?m chính
  --
 • Ng??i h?p pháp doanh nghi?p
  --
 • T?ng s? nhan viên
  --
 • Giá tr? ??u ra hàng n?m
  --
 • Th? tr??ng xu?t kh?u
  --
 • Khách hàng h?p tác
  --

G?i yêu c?u c?a b?n

Ch?n m?t ng?n ng? khác
English English Ti?ng Vi?t Ti?ng Vi?t Pilipino Pilipino bahasa Indonesia bahasa Indonesia ????? ????? ??????? ??????? Português Português русский русский
Ng?n ng? hi?n t?i:Ti?ng Vi?t
欧美一级婬片A片久久精品